Tüzük

TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin kurulması, yönetim, teşkilat ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Esaslar, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin oluşumu, görevleri, seçilme esasları ve toplantılarına ilişkin hükümleri kapsar.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Esaslarda geçen;

a)TOBB veya Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

b)İl Kurulu: TOBB İl Genç Girişimciler Kurulunu,

c)İl İcra Komitesi: TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesini,

d)Koordinatör: İl sathında genç girişimciliğin geliştirilmesi konusunda faaliyetleri koordine etmek ve İl Kurulu ile İl İcra Komitesinin idari iş ve işlemlerini yürütmek üzere görevlendirilen ticaret ve sanayi odası, sanayi odası, ticaret odası, deniz ticaret odası veya ticaret borsasını,

e)Girişimcilik Müdürlüğü: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Girişimcilik Müdürlüğünü,

f)Genç Girişimcilik Sekreteri: Koordinatör tarafından, İl Kurulu ve İl İcra Komitesinin idari iş ve işlemlerini yürütmek üzere belirlenen personeli ifade eder.

Koordinatörün belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Her ilde, İl sathında genç girişimciliğin geliştirilmesi konusunda faaliyetleri koordine etmek ve İl Kurulu ile İl İcra Komitesinin idari iş ve işlemlerini yürütmek üzere o ildeki Oda ve Borsaların çoğunluğunun mutabakatıyla bir koordinatör seçilir. Koordinatör oda aynı yöntemle değiştirilebilir. Bu mutabakat sağlanamadığı takdirde koordinatör, Birlik tarafından belirlenir.

(2) Gerekli görüldüğü takdirde, Koordinatör görevi Birlik tarafından belirlenen Oda/Borsaya doğrudan verilebileceği gibi bu görev mevcut Oda/Borsadan alınarak o İlin bir başka Oda/Borsasına da verilebilir.

(3) Koordinatör, İl Kurulu ve İl İcra Komitesinin idari iş ve işlemlerini yürütmek üzere personeli arasından bir kişiyi Genç Girişimcilik Sekreteri olarak görevlendirir ve görevlendirilmiş olan kişiye ilişkin bilgileri Girişimcilik Müdürlüğüne bildirir.

(4) İl Kurulu ve İl İcra Komitesi çalışmalarının yürütülebilmesi için yeterli fiziki şartlara sahip bir mekan Koordinatör tarafından tahsis edilir.

İl Kurulunun oluşumu ve görevleri

MADDE 5 – (1) İl Kurulu; en fazla, o ildeki oda ve borsaların meclis üyesi toplam sayısı kadar üyeden oluşturulur.

(2) İldeki her bir Oda/Borsa Yönetim Kurulu tarafından, en fazla Oda/Borsanın kendi Meclis üyesi sayısı kadar kişi İl Kurulu üyesi olarak belirlenir. Bu kişilere ilişkin gerekli bilgiler Koordinatöre bildirilir.

(3) Her bir Oda/Borsa tarafından belirlenen İl Kurulu üyeleri arasında yer alacak Meclis üyelerinin sayısı, o Oda/Borsa tarafından belirlenebilecek İl Kurulu üyesi toplam sayısının yüzde onunu aşamaz. Her bir Oda/Borsa tarafından belirlenecek İl Kurulu üyesi toplam sayısının en az yüzde yirmisinin, kadın üyeler için kullanılması esastır.

(4) İl Kurul üyeliği başvuruları, Birlik tarafından belirlenen başvuru formu doldurularak talep edilen bilgi ve belgelerle birlikte ilgili Oda/Borsa’ya teslim edilmek suretiyle yapılır. Teslim alınan başvuru formu ya da bilgi ve belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde, bu durum başvuru sahibine Oda/Borsa tarafından yazılı olarak bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde eksikliğin giderilmemesi halinde bu başvuru geçersiz sayılır. Üyelik başvuruları, Oda/Borsa yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Ancak üyelik işlemi Birlik tarafından talep edilen bilgilerin tamamının yine Birlikçe tespit edilen yöntemle ilgili Oda/Borsa tarafından eksiksiz bir biçimde Girişimcilik Müdürlüğüne iletilmesi ile tamamlanmış olur. Oda/Borsa Yönetim Kurulunca reddedilen başvurulara ilişkin gerekli bilgi başvuru sahiplerine Oda/Borsa Genel Sekreterliği tarafından yazılı olarak iletilir.

5) İl Kurulunun toplam üye sayısı Birlik tarafından gerekli görüldüğü takdirde artırılabilir. Bu durumda, ilgili ilin her bir Oda/Borsası tarafından belirlenecek üye sayısı da Birlik tarafından yeniden belirlenir.

6) İl Kuruluna üye olacak genç girişimcilerin;

a) 18 yaşından gün almış, kırk yaşından ise gün almamış olması,

b) Ticaret Siciline kayıtlı, gerçek kişi tacir veya tüzel kişilerin ortağı, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi, genel müdürü veya murahhas azası olması gerekir.

(7) O ilde bulunan bir fakülte, yüksekokul ya da enstitüde, girişimcilik konusunda çalışmalar yürüten üniversite öğrencileri, öğretim görevlileri veya öğretim üyeleri ile toplum nezdinde saygınlık uyandıran diğer gerçek kişiler de İl Kurul üyesi olarak yaş sınırı aranmaksızın belirlenebilir. İl Kurulu üyeleri arasında, bu kişilerin sayısı, o Oda/Borsa tarafından belirlenebilecek İl Kurul üyesi toplam sayısının yüzde yirmisinden fazla olamaz.

(8) İl Kurul üyesinin, üye olma yeterliliklerinden en az birini kaybetmesi ya da ardı ardına yapılmış iki Kurul toplantısına katılmaması halinde üyeliği kendiliğinden sona erer. Koordinatör, ilgili Oda/Borsaya üyeliğin sona erdiğini yazılı olarak bildirir.

Seçim takvimi ilan edildikten sonra bağlı bulunduğu oda ve borsa yönetim kurulu kararı ile üyeliği onaylanmış ve girişimcilik müdürlüğüne bildirilmiş üyeler oy kullanabilir.

(9) TOBB’un veya Kurulun itibarını zedeler nitelikte söylem ve/veya eylem içinde bulunan üyelerin üyelikleri, o kişiyi üye olarak belirleyen Oda/Borsanın Yönetim Kurulu kararıyla veya TOBB tarafından sonlandırılabilir. Üyeliği sonlandırılanlar, ilgili Oda/Borsa tarafından Koordinatöre yazılı olarak bildirilir.

(10) İl Kurulu, genç girişimciliğin ülke sathında geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik politika ve stratejiler oluşturulmasına ilişkin İl İcra Komitesine önerilerde bulunma görevini yürütür.

(11) İl Kurulu, yaptığı çalışmaları rapor halinde İl İcra Komitesine sunar.

İl Kurulu toplantıları

MADDE 6 – (1) İl Kurulu, yılda en az iki defa Koordinatör Oda/Borsa Başkanı ya da görevlendireceği Oda/Borsa Yönetim Kurulu Üyesi Başkanlığında toplanır.

(2) İl Kurulu toplantısı gündem, tarih, yer ve saati Koordinatör Oda/Borsa Başkanı tarafından belirlenir. Toplantı davetleri İl Kurulu üyelerine Koordinatör Oda/Borsa Genel Sekreteri veya görevlendireceği yardımcısı tarafından yazılı olarak yapılır.

(3) İl Kurulu genel toplantı giderleri Koordinatör tarafından karşılanır.

(4) İl Kurulu toplantısında kararlar, toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin oyu ile alınır.

(5) İl Kurulu toplantılarına ilişkin karar tutanakları, genç girişimcilik sekreterince tutulur. Bu tutanaklar Koordinatör Oda/Borsa Genel Sekreteri ya da görevlendireceği yardımcısı tarafından imzalanarak toplantı tarihini izleyen ilk toplantısında İl İcra Komitesine sunulur.

(6) İl Kurulu toplantıları Koordinatör Oda/Borsa merkezinde veya Koordinatör Oda/Borsa Başkanının onayı ile farklı bir yerde yapılır.

İl İcra Komitesinin oluşumu ve görevleri

MADDE 7 – (1) On yedi üyeden oluşan İl İcra Komitesinin on üç asıl ve yedek üyesi, Birlik tarafından İl Oda/Borsa meclis üyeleri toplam sayılarının içerisindeki paylar dikkate alınarak belirlenen kontenjanlar çerçevesinde; her bir İlçeyi temsilen o İlçedeki

Oda/Borsalarca ortaklaşa belirlenen İl Kurul üyeleri ve İl merkezini temsilen İl merkezindeki oda ve borsaların her birince ayrı ayrı belirlenen İl Kurul üyeleri tarafından ve arasından seçilir. İl Kurulu toplam üye sayısının onbeşin altında olduğu İllerde ise İl İcra Komitesi benzer yöntemle belirlenen dağılımda yedi üyeden oluşturulur. İl İcra Komitesinde yer alınabilmesi için, İl Oda/Borsaları veya İlçeler tarafından en az üç kişinin İl Kurul üyesi olarak belirlenmesi esastır.

(2) İl İcra Komitesinin diğer iki asıl ve yedek üyesi, Koordinatör tarafından belirlenen İl Kurul üyeleri tarafından ve arasından seçilir.

(3) Birlik tarafından belirlenen tarihte seçimi tamamlamamış olan İl İcra Komitesinin üyelik kontenjanları için, gerekli görülmesi halinde TOBB tarafından belirlenen üyeler atanır.

(4) Koordinatör Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Koordinatör Oda/Borsa Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilen bir üye ile Koordinatör Oda/Borsa Genel Sekreteri ya da görevlendireceği Yardımcısı ise İl İcra Komitesinin doğal üyesidir.

(5) İl İcra Komitesi seçimleri Birlik organ seçimlerinin yapılacağı ayı takip eden dördüncü ayın sonuna kadar TOBB tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda, yine TOBB tarafından tespit edilen tarihte gerçekleştirilir. İcra Komitesinin görev süresi bir sonraki İl İcra Komitesi seçimleri kesinleşinceye kadardır. Yeni seçilen İl İcra Komitesinin yapılacak ilk toplantısına kadar, eski İcra Komitesi görevine devam eder.

(6) Görev süresi içerisinde kırk yaşından gün alan İl İcra Komitesi üyeleri, İl İcra Komitesinin görev süresi sona erene kadar görevlerine devam ederler.

(7) İl İcra Komitesinin seçim usulüne ilişkin Usul ve Esaslar, Birlik Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

(8) İl İcra Komitesi üyeliği için, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak şarttır. İl İcra Komitesi seçimlerine katılacak olan adaylar bu şartı taşıdıklarını tevsik eden adli sicil belgelerini adaylık başvuru dilekçeleri ile birlikte seçimim gerçekleştirileceği Oda/Borsa’ya ibraz etmek zorundadır. Bu süre içerisinde adli sicil belgesini ibraz etmeyenler veya ibraz etmekle birlikte bu şartı taşımadıkları ilgili Oda/Borsa tarafından tespit edilenler seçimlere katılamazlar. Seçildikten sonra bu şartı taşımadıkları anlaşılanların icra komitesi üyeliği kendiliğinden sona erer.

(9) İl İcra Komitesi;

a) İldeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politikalar belirleme,

b) Girişimcilik kültürünün İldeki gençler arasında gelişmesine öncülük etme,

c) Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili kullanabilmelerini sağlayacak, iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamındaki işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek, yol göstermek amacıyla girişimcilik eğitimleri, seminer ve panel düzenleme,

d) İldeki lise ve üniversitelerde girişimcilik dersleri, seminerleri, panelleri düzenleme,

e) Girişimcilik, iş kurma konularında ilgili prosedürleri aktaran kitapçıklar ve CD’ler hazırlama,

f) Birlik tarafından hazırlanmış olan genç girişimcilik konusunda detaylı bilgileri ve olanakları güncel olarak sunan internet portalında, İl İcra Komitesine ilişkin yer alan bölümün güncellenmesini sağlama,

g) İldeki genç girişimcilerin deneyimli girişimciler yanında staj yapmalarını sağlama,

h) Koçluk sistemi geliştirerek İldeki yeni iş kuran girişimcilere deneyimli girişimciler tarafından belli sürelerde destek sağlama,

i) İl ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirleme ve bu sektörlere genç girişimcileri yönlendirme ve teşvik etme,

j) Konuların özelliklerine göre çalışma grupları kurma,

k) Yurt içinde ve yurt dışında genç girişimciliğe ilişkin gelişmeler ile idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek toplayacağı bilgileri ilgililere ulaştırma,

l) TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi tarafından alınmış olan ilgili kararların İl sathında uygulanmasını sağlama, konularında, İl Oda/Borsaları tarafından görüş oluşturulmasına katkı sağlar ve bu kapsamda koordinatör Oda/Borsa tarafından verilecek görevleri yerine getirir.

İl İcra Komitesinin Başkan ve sekreteryası

MADDE 8 – (1) İl İcra Komitesi, üyeleri arasından bir Başkan ve en az bir Başkan Yardımcısı seçer.

(2) Başkan ve Başkan yardımcılığı seçimleri aynı toplantıda ayrı ayrı yapılır. Başkan ve Başkan Yardımcılarının her birinin ayrı oda veya borsalar tarafından belirlenmiş İl Kurul üyeleri arasından seçilmesi esastır.

(3) İl İcra Komitesinin, sekreteryası genç girişimcilik sekreteri tarafından yürütülür.

İl İcra Komitesi üyeleri

MADDE 9 – (1) İl İcra Komitesi üyesinin, üye olma vasıflarından en az birini kaybetmesi ya da bir faaliyet yılı içerisinde yapılan İcra Komitesinin toplam dört toplantısına katılmaması halinde üyeliği kendiliğinden sona erer.

(2) Üyeliği sona erenler, Koordinatör tarafından ilgili Oda/Borsaya ve Birliğe yazılı olarak bildirilir.

(3) İl İcra Komitesinin, İl Kurul üyeleri tarafından seçilen üyelerinden herhangi birinin İl Kurul üyeliğinin sona ermesi halinde, yedek üyeler sırasıyla, üyeliği sona eren kişinin görev süresini tamamlamak üzere göreve çağrılır.

(4) İl İcra Komitesinin boşalan üyeliği için geriye yedek üye kalmaması halinde, söz konusu üyelik için üyeliğin boşalmasının öğrenildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde bu Esaslarda belirtilmiş olan şekilde üyelik seçimi gerçekleştirilerek sonucu Koordinatöre yazılı olarak bildirilir. Her ne sebeple olursa olsun bu bildirimin belirtilen sürede yapılmaması halinde, boş üyelik kontenjanına TOBB tarafından üye atanır.

(5) İl İcra Komitesi Başkanı ya da Başkan Yardımcılarından birinin görevinin sona ermesi halinde ise, İl İcra Komitesi ilk toplantısında, toplantıya katılan üyeler arasından Başkan ve/veya Başkan Yardımcısını seçer.

İl İcra Komitesi toplantıları

MADDE 10 – (1) İl İcra Komitesi, en az ayda bir defa toplanır. Toplantının gündemi, günü ve saati doğal üyelerin de uygun görüşü alınarak Komite Başkanı tarafından belirlenir. Toplantı davetleri Koordinatör Genel Sekreteri tarafından yazılı olarak yapılır.

(2) İl İcra Komitesi üyelerinden birinin teklifi ve en az bir üyenin bu teklife katılması ile gündeme ek madde ilave edilebilir.

(3) İl İcra Komitesi toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının çoğunluğudur. Toplantılarda kararlar, toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin oyu ile alınır.

(4) Koordinatör Oda/Borsaya maddi yükümlülükler getiren hususlara ilişkin karar alınabilmesi ancak İl İcra Komitesinin doğal üyelerinin olumlu görüşüne bağlıdır.

(5) İl İcra Komitesi toplantılarına ilişkin karar tutanakları genç girişimcilik sekreteri tarafından tutulur.

(6) İl İcra Komitesi toplantıları Koordinatör Oda/Borsa merkezinde veya koordinatör Oda/Borsa Başkanının onayı ile farklı bir yerde yapılır.

(7) İl İcra Komitesinin genel toplantı giderleri Koordinatör Oda/Borsa tarafından karşılanır.

İl İcra Komitesi kararlarının icrası

MADDE 11 – (1) İl İcra Komitesince alınan kararlar Oda/Borsa Başkanının onayı ile Koordinatör Oda/Borsa Genel Sekreterliği koordinasyonunda yerine getirilir.

(2) Koordinatör Oda/Borsa Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde, maddi destek talep edilebilir. Bu talep, ilgili Oda/Borsalar tarafından maddi imkanlar ölçüsünde yerine getirilir. Bu faaliyetlere ilişkin masrafların karşılanabilmesini teminen, Koordinatör Oda/Borsa Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde, sponsorluk alınabilir. Sponsorluğa ilişkin gerekli iş ve işlemler Koordinatör Oda/Borsa Genel Sekreterliğince yürütülür.

İl İcra Komitesi faaliyetleri

MADDE 12 – (1) İl İcra Komitesi Başkanı ya da üyeleri tarafından, Komitedeki görevleri kapsamında iştirak edilecek etkinlikler veya gerçekleştirilecek ziyaretler ile görsel ya da yazılı medyanın röportaj ve mülakat talepleri konusunda Koordinatör Oda/Borsa Başkanı İl İcra Komitesi doğal üyeleri kanalıyla bilgilendirilir.

(2) İl Kurulu ve İl İcra Komitesi üyelerine ilişkin Birlik tarafından talep edilen bütün bilgiler ile İl İcra Kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler Girişimcilik Müdürlüğü tarafından istenilen biçimde ve süre içerisinde Koordinatör tarafından Girişimcilik Müdürlüğüne intikal ettirilir.

(3) “Girişimcilik” veya “Genç Girişimciler” konusunda bizzat Oda/Borsa veya İl İcra Komitesi tarafından gerçekleştirilecek olan organizasyonlar ile bu organizasyonlara davet edilmesi Oda/Borsa tarafından öngörülen TOBB Genç Girişimciler Kurulu üyeleri konusunda Girişimcilik Müdürlüğü, söz konusu organizasyonların planlanması safhasında, o İlin Koordinatörü tarafından yazılı olarak bilgilendirilir.

Çalışma Grupları

MADDE 13 – (1) İl İcra Komitesi, gerekli gördüğü konu başlıkları konusunda çalışma yapılması için daimi veya geçici çalışma grupları oluşturulmasını önerebilir.

(2) Çalışma gruplarında görev alacak kişiler İl İcra Komitesince aday gösterilen kişiler de dikkate alınarak Koordinatör Oda/Borsa Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Çalışma grubu üyelerinin belirlenmesinde kişilerin konuya ilişkin deneyimleri dikkate alınır. Bu kişilerde yaş sınırı aranmaz.

(3) Çalışma grupları, söz konusu grupta görev alan kişiler arasından bir sorumlu seçer. Seçilen çalışma grubu sorumluları, İl İcra Komitesi toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler.

Fesih

MADDE 14 – (1) Görev sürelerinin sona ermesini beklemeksizin, bu Esaslarda sıralanan görevlerini etkin bir biçimde yerine getiremediğine kanaat getirilmesi halinde İl İcra Komitesi veya çalışma grupları Birlik tarafından fesih edilebilir. Fesih edilen İl İcra Komitesinin yerine yenisi bu Esaslarda belirtilen hükümler doğrultusunda yeniden oluşturulur. Yeniden oluşturulan İl İcra Komitesi, fesih edilen Komitenin görev süresini tamamlar.

Yürürlükten Kaldırılan Düzenleme

MADDE 15 – (1) Birlik Yönetim Kurulunun 21/10/2010 tarihli ve 101 sayılı Kararı ile 07/04/2011 tarihinde yürürlüğe konulmuş olan “TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları” yürürlükten kaldırılmıştır.

İl İcra Komitesi Başkanlığı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan İl Kurulu üyeleri ile İl İcra Komitesi Başkan ve üyeleri, yapılacak ilk seçimlere kadar görevine devam eder.

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İcra Komitesi seçimleri bu Esasların 7 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde bu Esasların yedinci maddesi uyarınca yapılır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Esaslar, Birlik Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Esaslar hükümlerini Birlik Başkanı yürütür.

Get a Free Quote Today!